Warsztaty ,,Jak kochać i wymagać”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zaprasza na warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku.

18 LISTOPAD 2019

,,Jak kochać i wymagać”

– warsztaty psychologiczne dla rodziców

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na warsztaty „Jak kochać i wymagać” które odbędą się 18 listopada 2019 r w świetlicy wiejskiej w Łubnicach (nad Sedalem) w godzinach 15:45 do 16:45.

W programie spotkania:

• Warsztaty z rodzicami

• Zajęcia plastyczne z dziećmi

18 listopad 2019 w godz.

15.45 do 16.45

Warsztaty prowadzi psycholog Pani Katarzyna Szwed

Warsztaty dla rodziców którzy, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Udział bezpłatny !!

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

Tel. 62 7847023

http://gops.uglubnice.com.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach przyjmuje wnioski (skierowania) do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

 • dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2.056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie  –  1.590,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w FEPŻ w PODPROGRAMIE 2023 dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

UWAGA: Z godnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przewidywany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to KWIECIEŃ 2024r.

WNIOSEK O POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 


 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rok 2018 Podprogram 2018

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2018

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

266

130

136

86

20

160

0

38

0

228

 

W 2018 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 266 osób z terenu naszej gminy.

 

Rok 2019 Podprogram 2018

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2018

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

287

135

152

84

30

173

0

50

0

237

 

W 2019 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 287 osób z terenu naszej gminy.

Rok 2020 Podprogram 2019

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2019

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

191

89

102

57

24

110

0

37

0

154

 

W 2020 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 191 osób z terenu naszej gminy.

Rok 2021 Podprogram 2020

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2020

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

191

88

103

48

19

124

0

28

0

163

                   

W 2021 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 191 osób z terenu naszej gminy.

Rok 2022 Podprogram 2021

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2021

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

181

83

98

48

25

108

0

32

0

149

W 2022 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 181 osób z terenu naszej gminy.

 

Rok 2023 Podprogram 2021 Plus

Liczba osób objętych pomocą żywnościową Podprogram 2021

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

15 lat lub poniżej

65 lat lub powyżej

Pozostałe osoby

Bezdomni

Niepełnosprawni

Migranci (w tym społeczności marginalizowane)

Osoby z pozostałych grup

168

77

91

48

18

102

0

27

0

141

 

W 2023 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 168 osób z terenu naszej gminy.

Skargi, dotyczące sposobu realizacji, dystrybucji żywności w ramach POPŻ można składać:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1

98-200 Sieradz

Udostępnienie Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna

w związku z udostępnianiem informacji publicznej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach został wyznaczony Inspektor ochrony danych – Sławomir Mazur, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102 , 98-432 Łubnice bądź e-mailowy: slawek6808@op.pl, tel. 727931623
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
 4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o