Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej  to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Łubnice

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i uruchomienie procedur mających  na celu powstrzymanie przemocy,
 • wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,
 • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów ,
 •  monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,
 •  analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,
 • występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Łubnice, a w szczególności:

 • rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy
 • rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

Skład zespołu

Funkcję przewodniczącej zespołu Interdyscyplinarnego pełni:

 • Pani Jadwiga Podejma

W skład zespołu wchodzą:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach

Jadwiga Podejma

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łubnicach

Anna Grela

Monika Morawiec

Anna Sobała

Dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Klaudia Zając

Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Łubnicach

Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Wójcinie

Marta Zych

Grzegorz Zawada

Dominika Chromik

Pielęgniarka środowiskowa ,,MEDIANA” w Łubnicach

Agnieszka Lipieta

Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Wieluniu

Karolina Olejnik

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin.

Aktualne bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia, podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego oraz realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie – informacje dostępne na stronie:  Baza​_teleadresowa​_instytucji​_samorządowych,​_podmiotów​_oraz​_organizacji​_pozarządowych​_świadczących​_usługi​_dla​_osób​_i​_rodzin​_dotkniętych​_przemocą​_w​_rodzinie.xls 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *