Stypendium szkolne

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. opłata za korepetycje lub kurs języka obcego, opłata za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, opłata za zajęcia edukacyjne takie jak: kółka tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, opłata za udział w zorganizowanych wycieczkach szkolnych (wyjazd na basen, do kina, teatru, wyjazdy turystyczne);
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów za:

 1. zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych, słowników, leksykonów, encyklopedii, pomocy naukowych, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów MS Office, oprogramowanie antywirusowe),
 3. zakup wyposażenia bezpośredniego związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: zeszyty, przybory szkolne (długopisy, ołówki, gumki, kredki, temperówki, korektory, okładki, bloki, flamastry, farby, pędzle, kleje, papiery kolorowe, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, przybory geometryczne, piórnik itp.), plecaki szkolne, tornistry, sprzęty muzyczne wymagane przez szkołę na zajęcia,
 4. zakup obuwia sportowego i odzieży sportowej (dresy sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe typu legginsy, spodenki sportowe, klapki na basen, strój kąpielowa – jeśli szkoła ma zajęcia na basenie, itp.),
 5. zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy),
 6. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia, w tym: zakup sprzętu komputerowego, tabletu, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do drukarek, biurka szkolnego, krzesła do biurka szkolnego, lampki na biurko, okularów korekcyjnych’
 7. pokrycie kosztów abonamentu internetowego – za okres roku szkolnego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów takich jak:

 1. opłata za czesne,
 2. opłata za internat,
 3. koszty przejazdu środkami komunikacji do i z miejsca pobierania nauki (imienne bilety miesięczne),

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Łubnice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium szkolnego na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty:
– 600 zł (kryterium dochodowe, które obowiązuje od 1 stycznia 2022r.).

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, i może być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).