Trening umiejętności wychowawczych – relacja 15.07.2024

W dniu 15 lipca 2024 roku na świetlicy w Dzietrzkowicach odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań  ,,Trening umiejętności wychowawczych” – Rola rodziców w wychowaniu dzieci.

Celem tych warsztatów jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz przekazanie najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z przeciwnościami, które rodzice mogą napotkać w relacjach ze swoimi dziećmi.

Warsztaty były prowadzone przez Pana Grzegorza Zawadę – trenera umiejętności wychowawczych. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 13 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach serdecznie dziękuje uczestnikom za przybycie a Panu Grzegorzowi za profesjonalne prowadzenie zajęć.

BON ENERGETYCZNY

Bon energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od dnia 01.08.2024 roku  będzie można składać wnioski o bon energetyczny. Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2024 roku, wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Kryterium dochodowe uprawniające do bonu energetycznego

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

 •  2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
 •  1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Formy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można będzie złożyć osobiście w naszym Ośrodku, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – 27.06.2024

Żywność baner

Informacja GOPS o wydawaniu żywności w miesiącu czerwcu 2024

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Dystrybucja żywności w formie paczek żywnościowych dla zakwalifikowanych osób potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 odbędzie się:

 • Termin: 27 czerwca 2024 r. od godz. 8:00 – 11:00
 • Miejsce: STOKROTKA (za Urzędem Gminy w Łubnicach).

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
 • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

 • Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).
 • Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 • Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.
 • Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 • Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

Jednostką koordynującą realizację Programu pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Informacje na temat Programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie RCPS, telefonicznie pod numerem: 42 203-48-67 lub drogą elektroniczną e-mail: karta@rcpslodz.pl

Wzór karty

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych – załącznik nr 1 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18. roku życia – załącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnychałącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych – dotyczy wniosku załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – załącznik nr 2 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych  – dotyczy wniosku załącznik nr 2

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź). Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Senior może ją odebrać osobiście lub poprzez inną osobę mającą upoważnienie, a także otrzymać za pośrednictwem poczty.

Wniosek, aktualny wykaz ulg i zniżek można znaleźć na stronie łódzkiego RCPS www.rcpslodz.pl w zakładce Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego (https://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/informacja-o-programie). Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać także dzwoniąc bezpośrednio do centrum pod numer 42 203 48 78. Telefon jest czynny w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.

PROŚBA O POMOC !!!

PROŚBA O POMOC !!

IMG_256

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– odzież ciążową roz. 44-46

– buty damskie (sandały) roz. 36

– odzież letnia dla chłopca roz. 116-122

– buty chłopięce (sandały) roz. 26-28

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Łubnicach w miesiącu czerwcu i lipcu 2024 r.

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego

w Łubnicach w miesiącu czerwcu i lipcu 2024 r.

08.06.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

22.06.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

06.07.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

20.07.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

konsultacje w budynku GOPS w Łubnicach

(wejście od ulicy Piastowskiej)

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień

Pani Anna Chudecka

tel. 668 337 229

Dodatek osłonowy 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuję, iż są już dostępne wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.