Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż osoby chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania stosownych wniosków.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie (netto), które nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

 

Stypendium szkolne

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. opłata za korepetycje lub kurs języka obcego, opłata za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, opłata za zajęcia edukacyjne takie jak: kółka tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, opłata za udział w zorganizowanych wycieczkach szkolnych (wyjazd na basen, do kina, teatru, wyjazdy turystyczne);
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów za:

 1. zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych, słowników, leksykonów, encyklopedii, pomocy naukowych, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów MS Office, oprogramowanie antywirusowe),
 3. zakup wyposażenia bezpośredniego związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: zeszyty, przybory szkolne (długopisy, ołówki, gumki, kredki, temperówki, korektory, okładki, bloki, flamastry, farby, pędzle, kleje, papiery kolorowe, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, przybory geometryczne, piórnik itp.), plecaki szkolne, tornistry, sprzęty muzyczne wymagane przez szkołę na zajęcia,
 4. zakup obuwia sportowego i odzieży sportowej (dresy sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe typu legginsy, spodenki sportowe, klapki na basen, strój kąpielowa – jeśli szkoła ma zajęcia na basenie, itp.),
 5. zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy),
 6. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia, w tym: zakup sprzętu komputerowego, tabletu, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do drukarek, biurka szkolnego, krzesła do biurka szkolnego, lampki na biurko, okularów korekcyjnych’
 7. pokrycie kosztów abonamentu internetowego – za okres roku szkolnego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów takich jak:

 1. opłata za czesne,
 2. opłata za internat,
 3. koszty przejazdu środkami komunikacji do i z miejsca pobierania nauki (imienne bilety miesięczne),

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Łubnice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium szkolnego na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty:
– 528 zł (kryterium dochodowe, które obowiązuje od 1 października 2018r.).

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, i może być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

Pracownicy

Kierownik
Jadwiga Podejma
e-mail: j.podejma@uglubnice.com.pl

Pracownicy socjalni

Anna Grela – specjalista pracy socjalnej
e-mail: a.grela@uglubnice.com.pl

Monika Morawiec – specjalista pracy socjalnej
e-mail: m.morawiec@uglubnice.com.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Sobała – asystent rodzinny
e-mail: a.sobala@uglubnice.com.pl

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Aleksnadra Kacyna – inspektor ds. świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

e-mail: a.kacyna@uglubnice.com.pl

Księgowość

Teresa Honcel – główna księgowa
e-mail: honcel@uglubnice.com.pl

Aktualizacja programu “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019

Rodzina 500 logo

Aktualizacja programu “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach uprzejmie informuje, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2019r.

Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie GOPS Łubnice od dnia 01.08.2019r.

Wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego w związku z wejściem w życie nowej ustawy będzie uzależniona od miesiąca złożenia wniosku.

Ustawa wskazuje maksymalne terminy wypłat, które w okresie 2019/2020 są następujące:

 • wniosek złożony w okresie 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 31.10.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 30.11.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od października 2019r., nastąpi do 31.12.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od listopada 2019r., nastąpi do 31.01.2020 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 29.02.2020 r.

Aby otrzymać od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko oraz od 1 października 2019 r., na pozostałe dzieci (kontynuacja) rodzice muszą złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci w rodzinie w terminie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Łubnice

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i uruchomienie procedur mających  na celu powstrzymanie przemocy,
 • wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,
 • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów ,
 •  monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,
 •  analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,
 • występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Łubnice, a w szczególności:

 • rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy
 • rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

Skład zespołu

Funkcję przewodniczącej zespołu Interdyscyplinarnego pełni:

 • Pani Jadwiga Podejma

W skład zespołu wchodzą:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Łubnicach

Jadwiga Podejma

Pracownik socjalny

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Grela

Dzielnicowa

Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Klaudia Zając

Pedagog szkolny

Zespołu Szkół w Łubnicach

Marta Zych

Pielęgniarka środowiskowa

,,MEDIANA” w Łubnicach

Agnieszka Lipieta

Kurator sądowy

Danuta Pawełczyk

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach działa Punkt Konsultacyjny w zakresie diagnozowania problemów uzależnień i  współuzależnień.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Punkt zajmuje się również zjawiskiem przemocy domowej.

Punkt czynny jest:

 • W każdy piątek w godzinach 14:00 – 18:00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak-Lokai tel. 696 371 186

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach lub po nr telefonu 62 7847023.

Pomoc społeczna

Pomoc Społeczna

Prawo do świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie:

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • sieroctwa;
 • ubóstwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Zasiłek celowy przysługuje:

 • osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;
 • w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany:

   

  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
  • zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;
 • w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę;
 • niepełnosprawność;
 • bezrobocie;
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
 • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy

Wysokość zasiłku okresowego

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Obligatoryjna część zasiłku okresowego wynosi 50% maksymalnej wysokości dla osoby/rodziny.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 701 zł),
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 528 zł na osobę w rodzinie).

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

Pomoc w formie schronienia, posiłku, odzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie.

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może by realizowana w formie zakupu posiłków.

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje równie obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc instytucjonalna

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej). tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

 

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie można złożyć wniosek

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz informacje na temat wydania Karty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny w GOPS w Łubnicach  udziela:

Anna Grela

tel.: 62 7847023

Nr rachunku bankowego do opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz za domówienie drugiej formy Karty:  67 8413 0000 0803 6818 2000 0001

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 9 czerwca
2021 r.  10,00 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 10,00 zł.