Relacja z wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Łubnice

Dnia 18 grudnia 2019 r.  o godz. 16.00 w Centrum Kultury Wsi Łubnice odbyła się  WIECZERZA WIGILIJNA  dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Łubnice, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Na Wigilię przybyło około 30 mieszkańców gminy oraz zaproszeni goście w osobach: żona Wójta Gminy Łubnice Pani Jolanta Pazek, Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnicach Pani Krystyna Pastucha, przewodniczący Rady Gminy Łubnice Pan Marian Baniak, sekretarz Gminy Łubnice Pani Ewa Borkowska.

Słowo powitalne wygłosiła kierownik Ośrodka Pani Jadwiga Podejma, sekretarz Gminy Pani Ewa Borkowska oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Baniak.

Tradycją naszego spotkania są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów Zespołu Szkół w Łubnicach pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku. Zaproszenie goście po raz kolejny mogli przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni.

Na wigilii zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem. Wigilijny stół zapełnił się tradycyjnymi potrawami. Każdy mógł liczyć na mały upominek przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół w Łubnicach.

Jak pokazuje organizowana przez nasz Ośrodek wigilia, by wywołać radość na twarzy drugiego człowieka często wystarczy okazać mu zainteresowanie, pamięć i poświecić odrobinę swojego czasu.

GMINNa KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRUDZIEŃ 2019 – ŚWIETLICA W WÓJCINIE

  • 03.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00
  • 10.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00
  • 17.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00
  • 23.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak tel. 696 371 186

Warsztaty ,,Jak kochać i wymagać”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zaprasza na warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku.

18 LISTOPAD 2019

,,Jak kochać i wymagać”

– warsztaty psychologiczne dla rodziców

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na warsztaty „Jak kochać i wymagać” które odbędą się 18 listopada 2019 r w świetlicy wiejskiej w Łubnicach (nad Sedalem) w godzinach 15:45 do 16:45.

W programie spotkania:

• Warsztaty z rodzicami

• Zajęcia plastyczne z dziećmi

18 listopad 2019 w godz.

15.45 do 16.45

Warsztaty prowadzi psycholog Pani Katarzyna Szwed

Warsztaty dla rodziców którzy, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Udział bezpłatny !!

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

Tel. 62 7847023

http://gops.uglubnice.com.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 01 października 2020 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 1.542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.161,60 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

RODO

Klauzula informacyjna

w związku z udostępnianiem informacji publicznej

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, reprezentowany przez Jadwigę Podejma – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – LISTOPAD 2019

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

ŁUBNICACH

LISTOPAD 2019

  • 05.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
  • 12.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
  • 21.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
  • 26.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak tel. 696 371 186

SZLACHETNA PACZKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które chcą wziąć udział w programie SZLACHETNA PACZKA mogą zgłaszać się do dnia 31 października 2019 r. do siedziby  Ośrodka przy ul. Gen. Sikorskiego 102 , tel.     (062 784 70 23), celem uzupełnienia zgłoszenia niezbędnego do złożenia w Stowarzyszeniu WIOSNA z siedzibą w Krakowie. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach (dalej zwanym także „GOPS”), Administrator Danych Osobowych, stosownie do art. 100 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

2) Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Sławomir Mazur – kontakt; e – mail: sklawek6808@op.pl lub tel. 727931623.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

4) Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w GOPS w Łubnicach lub przesłać wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub drogą elektroniczną: gops@uglubnice.com.pl

 

STYPENDIA 2019/2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 02 września 2019 r. do 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.