Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021 Plus) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 01 MARCA 2023 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ  mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

  • 1.707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

 

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

 Skargi, dotyczące sposobu realizacji, dystrybucji żywności w ramach POPŻ można składać:

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1

98-200 Sieradz