INFORMACJA – DODATEK WĘGLOWY

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH  o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 29/2022 Wójta Gminy Łubnice w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Łubnice i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Łódzkiego.

Gmina Łubnice złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.