Przeciwdziałanie uzależnieniom

Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice z dnia 20 lutego 2019 roku Nr 14/2019 powołany został Punkt Konsultacyjny działający przy  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach, którego zadaniem jest diagnozowania problemów uzależnień i  współuzależnień a także prowadzeniem poradnictwa indywidualnego w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodziną.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Punkt zajmuje się również zjawiskiem przemocy domowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach pod nr telefonu 627847023.

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani  Anna Chudecka tel. 668 337 229