Dodatek osłonowy 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuję, iż są już dostępne wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Punkt konsultacyjny w Łubnicach

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Łubnicach w miesiącu

kwietniu i maju 2024 r.

06.04.2024 – SOBOTA od 15. 30 do 19.30

20.04.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

11.05.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

25.05.2024 – SOBOTA od 15. 00 do 19.00

konsultacje w budynku GOPS w Łubnicach

(wejście od ulicy Piastowskiej)

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień Pani Anna Chudecka

tel. 668 337 229

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego w Łubnicach w miesiącu kwietniu i maju 2024 r.

Plan dyżurów Punktu Konsultacyjnego

w Łubnicach w miesiącu

kwietniu i maju 2024 r.

06.04.2024 – SOBOTA od 15. 3o do 19.3o

20.04.2024 – SOBOTA od 15. oo do 19.oo

11.05.2024 – SOBOTA od 15. oo do 19.oo

25.05.2024 – SOBOTA od 15. oo do 19.oo

konsultacje w budynku GOPS w Łubnicach

(wejście od ulicy Piastowskiej)

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień Pani Anna Chudecka

tel. 668 337 229

PROŚBA O POMOC DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– kurtkę damską / bluzę roz. 44

– buty damskie roz. 36

– zabawki / książki dla chłopca w wieku 5 lat

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach przyjmuje wnioski (skierowania) do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

 • dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2.056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie  –  1.590,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w FEPŻ w PODPROGRAMIE 2023 dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach.

UWAGA: Z godnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przewidywany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to KWIECIEŃ 2024r.

 

WNIOSEK

 

Procedura zgłaszania na leczenie odwykowe

Przebieg procedury zgłoszenia na leczenie odwykowe

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach,
 •  Prokuratura.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Łubnice. Członek GKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach , ul. Gen. Sikorskiego 102,  tel. 62 7847023:

 • poniedziałek w godz. 7.00 – 16.00
 • wtorek – czwartek  w godz. 7.00 – 15.00
 • piątek – w godz. 7.00 – 14.00

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak MOPS, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 •  powodują rozkład życia rodzinnego,
 •  powodują demoralizację nieletnich,
 •  systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 •  uchylają się od pracy.

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, dyżurujący członek Komisji przyjmuje wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca będzie występować w sądzie jako świadek. Ewentualnie może podać dane innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem. Każda osoba, zgłaszająca problem alkoholowy i podpisująca wniosek, podpisuje jednocześnie pouczenie, że za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu zeznania grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 KK).

Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się, na tzw. rozmowę motywującą do leczenia.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1 

Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi na rozmowę i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz, że chce podjąć leczenie.

To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. W takim przypadku, przedstawiamy ofertę ośrodka leczenia uzależnienia. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się z aktualnym zaświadczeniem, wydanym przez poradnię, potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Wariant 2

Osoba wezwana przychodzi na rozmowę i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog bądź specjalista terapii uzależnień). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina), a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje ją się do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli – mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie – osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

Wariant 3

Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;
 • wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem
  nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi;
 • do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwania na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

–         oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,

–         orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi Gmina. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Należy pamiętać, że wszystkie opisane powyżej działania Komisji i Sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.