GMINNa KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

GRUDZIEŃ 2019 – ŚWIETLICA W WÓJCINIE

 • 03.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00
 • 10.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00
 • 17.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00
 • 23.12.2019 w godz. 14.00 – 18.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak tel. 696 371 186

Warsztaty ,,Jak kochać i wymagać”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zaprasza na warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku.

18 LISTOPAD 2019

,,Jak kochać i wymagać”

– warsztaty psychologiczne dla rodziców

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na warsztaty „Jak kochać i wymagać” które odbędą się 18 listopada 2019 r w świetlicy wiejskiej w Łubnicach (nad Sedalem) w godzinach 15:45 do 16:45.

W programie spotkania:

• Warsztaty z rodzicami

• Zajęcia plastyczne z dziećmi

18 listopad 2019 w godz.

15.45 do 16.45

Warsztaty prowadzi psycholog Pani Katarzyna Szwed

Warsztaty dla rodziców którzy, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze.

Udział bezpłatny !!

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łubnicach

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 Łubnice

Tel. 62 7847023

http://gops.uglubnice.com.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym od dnia 01 października 2020 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie paczek żywnościowych.

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 1.542,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z ostatniego miesiąca.

RODO

Klauzula informacyjna

w związku z udostępnianiem informacji publicznej

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, reprezentowany przez Jadwigę Podejma – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora.

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – LISTOPAD 2019

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

ŁUBNICACH

LISTOPAD 2019

 • 05.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
 • 12.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
 • 21.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
 • 26.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak tel. 696 371 186

SZLACHETNA PACZKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które chcą wziąć udział w programie SZLACHETNA PACZKA mogą zgłaszać się do dnia 31 października 2019 r. do siedziby  Ośrodka przy ul. Gen. Sikorskiego 102 , tel.     (062 784 70 23), celem uzupełnienia zgłoszenia niezbędnego do złożenia w Stowarzyszeniu WIOSNA z siedzibą w Krakowie. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach (dalej zwanym także „GOPS”), Administrator Danych Osobowych, stosownie do art. 100 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

2) Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Sławomir Mazur – kontakt; e – mail: sklawek6808@op.pl lub tel. 727931623.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

4) Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w GOPS w Łubnicach lub przesłać wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub drogą elektroniczną: gops@uglubnice.com.pl

 

STYPENDIA 2019/2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 02 września 2019 r. do 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż osoby chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania stosownych wniosków.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie (netto), które nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

 

Stypendium szkolne

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. opłata za korepetycje lub kurs języka obcego, opłata za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, opłata za zajęcia edukacyjne takie jak: kółka tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, opłata za udział w zorganizowanych wycieczkach szkolnych (wyjazd na basen, do kina, teatru, wyjazdy turystyczne);
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów za:

 1. zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych, słowników, leksykonów, encyklopedii, pomocy naukowych, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów MS Office, oprogramowanie antywirusowe),
 3. zakup wyposażenia bezpośredniego związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: zeszyty, przybory szkolne (długopisy, ołówki, gumki, kredki, temperówki, korektory, okładki, bloki, flamastry, farby, pędzle, kleje, papiery kolorowe, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, przybory geometryczne, piórnik itp.), plecaki szkolne, tornistry, sprzęty muzyczne wymagane przez szkołę na zajęcia,
 4. zakup obuwia sportowego i odzieży sportowej (dresy sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe typu legginsy, spodenki sportowe, klapki na basen, strój kąpielowa – jeśli szkoła ma zajęcia na basenie, itp.),
 5. zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy),
 6. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia, w tym: zakup sprzętu komputerowego, tabletu, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do drukarek, biurka szkolnego, krzesła do biurka szkolnego, lampki na biurko, okularów korekcyjnych’
 7. pokrycie kosztów abonamentu internetowego – za okres roku szkolnego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów takich jak:

 1. opłata za czesne,
 2. opłata za internat,
 3. koszty przejazdu środkami komunikacji do i z miejsca pobierania nauki (imienne bilety miesięczne),

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Łubnice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium szkolnego na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty:
– 528 zł (kryterium dochodowe, które obowiązuje od 1 października 2018r.).

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, i może być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).