HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO – LISTOPAD 2019

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁUBNICACH

98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102, fax, tel. (0-62) 78-47-023

e-mail: gops@uglubnice.com.pl

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

ŁUBNICACH

LISTOPAD 2019

 • 05.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
 • 12.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
 • 21.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00
 • 26.11.2019 w godz. 08.00 – 12.00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak tel. 696 371 186

SZLACHETNA PACZKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które chcą wziąć udział w programie SZLACHETNA PACZKA mogą zgłaszać się do dnia 31 października 2019 r. do siedziby  Ośrodka przy ul. Gen. Sikorskiego 102 , tel.     (062 784 70 23), celem uzupełnienia zgłoszenia niezbędnego do złożenia w Stowarzyszeniu WIOSNA z siedzibą w Krakowie. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach (dalej zwanym także „GOPS”), Administrator Danych Osobowych, stosownie do art. 100 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.

2) Inspektor ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Sławomir Mazur – kontakt; e – mail: sklawek6808@op.pl lub tel. 727931623.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej lub udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s. oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

4) Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić taką potrzebę w GOPS w Łubnicach lub przesłać wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice lub drogą elektroniczną: gops@uglubnice.com.pl

 

STYPENDIA 2019/2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 02 września 2019 r. do 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż osoby chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania stosownych wniosków.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie posiłku w szkole lub przedszkolu jest kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie (netto), które nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

 

Stypendium szkolne

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. opłata za korepetycje lub kurs języka obcego, opłata za zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, opłata za zajęcia edukacyjne takie jak: kółka tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, muzyczne, opłata za udział w zorganizowanych wycieczkach szkolnych (wyjazd na basen, do kina, teatru, wyjazdy turystyczne);
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów za:

 1. zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych, słowników, leksykonów, encyklopedii, pomocy naukowych, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów MS Office, oprogramowanie antywirusowe),
 3. zakup wyposażenia bezpośredniego związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: zeszyty, przybory szkolne (długopisy, ołówki, gumki, kredki, temperówki, korektory, okładki, bloki, flamastry, farby, pędzle, kleje, papiery kolorowe, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, przybory geometryczne, piórnik itp.), plecaki szkolne, tornistry, sprzęty muzyczne wymagane przez szkołę na zajęcia,
 4. zakup obuwia sportowego i odzieży sportowej (dresy sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki sportowe, spodnie sportowe typu legginsy, spodenki sportowe, klapki na basen, strój kąpielowa – jeśli szkoła ma zajęcia na basenie, itp.),
 5. zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrument muzyczny, sprzęt sportowy),
 6. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonanie obowiązku szkolnego przez ucznia, w tym: zakup sprzętu komputerowego, tabletu, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu do drukarek, biurka szkolnego, krzesła do biurka szkolnego, lampki na biurko, okularów korekcyjnych’
 7. pokrycie kosztów abonamentu internetowego – za okres roku szkolnego,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów takich jak:

 1. opłata za czesne,
 2. opłata za internat,
 3. koszty przejazdu środkami komunikacji do i z miejsca pobierania nauki (imienne bilety miesięczne),

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Łubnice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium szkolnego na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty:
– 528 zł (kryterium dochodowe, które obowiązuje od 1 października 2018r.).

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, i może być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • innych szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

Pracownicy

Kierownik
Jadwiga Podejma
e-mail: j.podejma@uglubnice.com.pl

Pracownicy socjalni

Anna Grela – specjalista pracy socjalnej
e-mail: a.grela@uglubnice.com.pl

Monika Morawiec – specjalista pracy socjalnej
e-mail: m.morawiec@uglubnice.com.pl

Pracownik do spraw wspierania rodziny

Anna Sobała – asystent rodzinny
e-mail: a.sobala@uglubnice.com.pl

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Aleksnadra Kacyna – inspektor ds. świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

e-mail: a.kacyna@uglubnice.com.pl

Księgowość

Teresa Honcel – główna księgowa
e-mail: honcel@uglubnice.com.pl

Aktualizacja programu “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019

Rodzina 500 logo

Aktualizacja programu “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach uprzejmie informuje, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2019r.

Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie GOPS Łubnice od dnia 01.08.2019r.

Wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego w związku z wejściem w życie nowej ustawy będzie uzależniona od miesiąca złożenia wniosku.

Ustawa wskazuje maksymalne terminy wypłat, które w okresie 2019/2020 są następujące:

 • wniosek złożony w okresie 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 31.10.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 30.11.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od października 2019r., nastąpi do 31.12.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od listopada 2019r., nastąpi do 31.01.2020 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 29.02.2020 r.

Aby otrzymać od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko oraz od 1 października 2019 r., na pozostałe dzieci (kontynuacja) rodzice muszą złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci w rodzinie w terminie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Łubnice

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie i uruchomienie procedur mających  na celu powstrzymanie przemocy,
 • wypracowanie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania,
 • udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów ,
 •  monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,
 • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,
 •  analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy,
 • występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Łubnice, a w szczególności:

 • rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy
 • rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy.
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,

Skład zespołu

Funkcję przewodniczącej zespołu Interdyscyplinarnego pełni:

 • Pani Jadwiga Podejma

W skład zespołu wchodzą:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Łubnicach

Jadwiga Podejma

Pracownik socjalny

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Grela

Dzielnicowy

Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Tomasz Rosiński

Pedagog szkolny

Zespołu Szkół w Łubnicach

Marta Zych

Pielęgniarka środowiskowa

,,MEDIANA” w Łubnicach

Agnieszka Lipieta

Kurator sądowy

Danuta Pawełczyk

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach działa Punkt Konsultacyjny w zakresie diagnozowania problemów uzależnień i  współuzależnień.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Punkt zajmuje się również zjawiskiem przemocy domowej.

Punkt czynny jest:

 • W każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 19:00

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień – Pani Monika Polak tel. 696 371 186

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach lub po nr telefonu 62 7847023.