Trening umiejętności wychowawczych – relacja 15.07.2024

W dniu 15 lipca 2024 roku na świetlicy w Dzietrzkowicach odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań  ,,Trening umiejętności wychowawczych” – Rola rodziców w wychowaniu dzieci.

Celem tych warsztatów jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz przekazanie najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z przeciwnościami, które rodzice mogą napotkać w relacjach ze swoimi dziećmi.

Warsztaty były prowadzone przez Pana Grzegorza Zawadę – trenera umiejętności wychowawczych. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 13 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach serdecznie dziękuje uczestnikom za przybycie a Panu Grzegorzowi za profesjonalne prowadzenie zajęć.

BON ENERGETYCZNY

Bon energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od dnia 01.08.2024 roku  będzie można składać wnioski o bon energetyczny. Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2024 roku, wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Kryterium dochodowe uprawniające do bonu energetycznego

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

  •  2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
  •  1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Formy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można będzie złożyć osobiście w naszym Ośrodku, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.