DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – 27.06.2024

Żywność baner

Informacja GOPS o wydawaniu żywności w miesiącu czerwcu 2024

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Dystrybucja żywności w formie paczek żywnościowych dla zakwalifikowanych osób potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 odbędzie się:

 • Termin: 27 czerwca 2024 r. od godz. 8:00 – 11:00
 • Miejsce: STOKROTKA (za Urzędem Gminy w Łubnicach).

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
 • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

 • Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).
 • Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 • Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.
 • Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 • Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

Jednostką koordynującą realizację Programu pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Informacje na temat Programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie RCPS, telefonicznie pod numerem: 42 203-48-67 lub drogą elektroniczną e-mail: karta@rcpslodz.pl

Wzór karty

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych – załącznik nr 1 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18. roku życia – załącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnychałącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych – dotyczy wniosku załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – załącznik nr 2 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych  – dotyczy wniosku załącznik nr 2

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź). Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Senior może ją odebrać osobiście lub poprzez inną osobę mającą upoważnienie, a także otrzymać za pośrednictwem poczty.

Wniosek, aktualny wykaz ulg i zniżek można znaleźć na stronie łódzkiego RCPS www.rcpslodz.pl w zakładce Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego (https://www.rcpslodz.pl/index.php/seniorzy/karta-seniora-wojewodztwa-lodzkiego-wydawanie-kart-od-2-stycznia-2018-r/informacja-o-programie). Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać także dzwoniąc bezpośrednio do centrum pod numer 42 203 48 78. Telefon jest czynny w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku między 8:00 a 16:00.

PROŚBA O POMOC !!!

PROŚBA O POMOC !!

IMG_256

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– odzież ciążową roz. 44-46

– buty damskie (sandały) roz. 36

– odzież letnia dla chłopca roz. 116-122

– buty chłopięce (sandały) roz. 26-28

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.