Prośba o pomoc

Prośba o pomoc – ubranka dziecięce/ odzież damska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach zwraca się z prośbą o pomoc dla osób potrzebujących.

Prośbę kierujemy do mieszkańców, którzy bezpłatnie mogliby przekazać:

– odzież dziecięcą w rozmiarze 86-92 (dziewczynka)

– odzież damską w rozmiarze S/M.

Pomoc jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia GOPS w Łubnicach, których trudna sytuacja materialna oraz życiowa nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Osoby chcące przekazać w/w rzecz proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi telefonicznie 627847023, e-mailowo: gops@uglubnice.com.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Gen. Sikorskiego 102, Łubnice.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i  Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj). W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.

Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:

 • Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)
 • Dokonywanie samouszkodzeń
 • Myśli, plany i zamachy samobójcze
 • Konflikty i nieporozumienia
 • Straty, w tym rozstania i żałoba
 • Kryzysy wieku adolescencji.

Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:

 • posiadają tytuł prawny do lokalu;
 • zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 • spełniają kryterium dochodowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 Kryterium dochodowe

Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (od 1.03.2020 r. jest to kwota 2100,00 zł) oraz 125% tej kwoty na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (od 1.03.2020 r. jest to kwota 1500,00 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do celów obliczania dodatku do dochodu zalicza się m. in. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, renty, emerytury, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie i z PUP, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody jubileuszowe, trzynastki, świadczenia z funduszu socjalnego, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu rodziny zastępczej , zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia, darowizny, dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości, odsetki od lokat i oszczędności, itp.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił 2715,00 zł.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

 Ilość osób w gosp. dom

powierzchnia normatywna

ustępstwa dopuszczone w ustawie             

   + 30%                       + 50%

1

35  m²

45,5  m²

52,5  m²

2

40  m²

52,0  m²

60,0  m²

3

45  m²

58,5  m²

67,5  m²

4

55  m²

71,5  m²

82,5  m²

5

65  m²

84,5  m²

97,5  m²

6

70  m²

91,0  m²

105,0  m²

 Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Deklarację o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, zaświadczenia określające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokość pobieranych przez studentów stypendiów

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności,  umowa najmu itp.).
 • Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych opłat mieszkaniowych w miesiącu, w którym składany jest wniosek.
 • Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku. 
Dodatkowe informacje:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek nie może być wyższy od 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 2% najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji. Obecnie jest to kwota 24,00 zł.

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków  mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz. 1817 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

PRZEMOC DOMOWA W EPIDEMII KORONAWIRUSA

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny.
Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

 1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej:
  To ważne, żeby wiedzieć jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci. Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli doświadczasz przemocy fizycznej np. szarpania, popychania, bicia, czy też zmuszania do seksu – to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta.
 2. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo:
  Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy: • np. że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiada/ki, • naucz je numeru alarmowego, • porozmawiaj z nimi, że nie są one winne przemocy i kłótni, • ustalcie, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało, • upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby.
 3. Bezpieczne miejsce:
  Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie.
  Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia. Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.
  Na Mapie Przeciwprzemocowej znajdziesz lokalne organizację i instytucje, które pomagają osobom doświadczającym przemocy. Jeśli nie znalazłaś na niej placówki w swojej okolicy, zadzwoń do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia telefony znajdziesz tutaj lub lokalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
  Skontaktuj się z nimi, zapytaj jak mogą Ci pomóc.

Możesz także skorzystać z całodobowej infolinii: Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02 (czynny przez całą dobę)

4. Bądź przygotowany/a do ucieczki:
Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać. Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:
✓ Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty ✓ Leki ✓ Telefon ✓ Pieniądze/ karta płatnicza ✓ Ładowarka ✓ Numery ważnych telefonów ✓ Klucze do domu ✓ Obdukcje lekarskie (jeśli masz) ✓ Numery kont bankowych (zapisane) ✓ Bielizna na zmianę ✓ Szczoteczka do zębów ✓ Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii: maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji (jeśli masz je w domu)

5. W sytuacji zagrożenia:
Nie uciekaj do dzieci! One także są być zagrożone.
Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę.
Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią
Wzywaj pomocy: 997, 112
W telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie.
Jeśli musisz wzywać pomoc w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ! – co może okazać się skuteczniejsze.
Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc. Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej!

6. Poznaj swoich sojuszników:
Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w twoim domu.
Opracuj wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdybyś potrzebował/a ich pomocy. Pomocne może się okazać ustalenie słowa awaryjnego – jeśli go użyjesz, będą wiedzieli, że pilnie potrzebujesz pomocy.
Spróbuj wypełnić poniższą listę, osób do których możesz zadzwonić po pomoc:
• Przyjaciel/ciółka:…………………………………………………………………

• Osoba z rodziny: ……………………………………………………………

• Dzielnicowy/a: ………………………………………………………………

• Zaufany nauczyciel/ka ze szkoły dziecka: ……………………………

• Zaprzyjaźniony sąsiad/ka: ……………………………………………………

• Kolega/koleżanka z pracy, któremu ufasz: ………………………………………

• Organizacja społeczna, która Ci pomoże: ………………………………………

• Lekarz/lekarka, który Cię zna: ……………………………………………………

• (Jeśli masz) Twój prawnik/prawniczka:.……………………………………

Warto też przemyśleć:
A) Ważną kwestią jest znalezienie miejsca, w którym możesz się zatrzymać po ucieczce z domu:
▪ Porozmawiaj z rodziną i z przyjaciółmi. ▪ Znajdź adresy schronisk lub noclegowni dla kobiet. Pamiętaj, że w czasie epidemii ośrodki pomocy społecznej mogą działać w innych godzinach – aktualne informacje znajdziesz na Mapie Przeciwprzemocowej lub Facebooku:

B) Jeśli spodziewasz się, że twoja decyzja o odejściu wywoła agresję partnera/rki, nie uprzedzaj o swoich zamiarach. Zostaw list.
C) Spróbuj odnowić więzi z osobami, którym ufasz:
możliwe, że agresywna osoba odseparowała Cię od przyjaciół albo rodziny, jesteś z nimi pokłócona/cony, bo nie akceptowali oni Twojego związku… Spróbuj nawiązać kontakt, wytłumacz sytuację i zapytaj, czy mogliby Ci zapewnić schronienie. W Messengerze i wyszukiwarce jest tryb incognito, który pozwoli Ci rozmawiać z nimi w dyskretny sposób.
D) Dzwoń od czasu do czasu do telefonu zaufania, by poradzić się, jak masz się zachować w określonej sytuacji.

E) Policja ma prawo podczas interwencji zatrzymać sprawcę przemocy na 48 godzin: jeśli istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia domowników.
Policja jest zobowiązana zatrzymać sprawcę, jeśli używa on broni lub innego niebezpiecznego narzędzia.
W tym czasie zadzwoń do organizacji niosących pomoc lub postaraj się znaleźć bezpieczne schronienie u rodziny lub znajomych.
F) Nie ukrywaj przed bliskimi tego, co dzieje się w twojej rodzinie:
Opowiedz im o swojej sytuacji. Przerwij zmowę milczenia, bo to ona w dużej mierze daje osobie stosującej przemoc poczucie bezkarności.
Pamiętaj, to nie Twoja wina i nie Ty, ale osoba stosująca przemoc powinna się wstydzić.
Im większej liczbie osób opowiesz swoją historię, tym większą uzyskasz wolność i szansę na ich pomoc.
G) Porozmawiaj z dzielnicowym lub funkcjonariuszem policji o swojej sytuacji:
Powiedz mu, jak wygląda sytuacja w twoim domu, że czujesz się zagrożona/y. Poproś, aby jak najszybciej reagowali, gdy będziesz wzywać pomocy.
Pamiętaj! Funkcjonariusze Policji, nie podejmując czynności przewidzianych prawem, mogą odpowiadać za zaniechanie czynności. Żądaj, aby za każdym razem podczas interwencji wypełniali „Niebieską Kartę”.
H) Jeśli uciekniesz z domu:
• Rozważ możliwość zmiany numeru telefonu komórkowego. Zmień swój adres emailowy i identyfikator w komunikatorze internetowym, jeśli z niego korzystasz, by osoba stosująca przemoc nie mogła Cię nękać. To ważne. Osoby stosujące przemoc nierzadko właśnie za pośrednictwem telefonu próbują zastraszać swoje ofiary wywierać na nie presję, aby do nich powróciły. • Nie podawaj swojego nowego adresu. Zachowaj ostrożność! Rozważ, komu możesz opowiedzieć o swoich planach i komu podać nowy adres. Niektóre, nawet bardzo życzliwe Ci osoby, także z rodziny, mogą w dobrej wierze zdradzić twoje plany lub dadzą się przekonać osobie stosującej przemoc, która będzie chciała przekonać Cię do powrotu. • Powiadom o swojej sytuacji sąsiadów – także nowych, jeśli wyprowadziłaś/eś się z domu. Jeśli cię na to stać, wzmocnij zabezpieczenia w drzwiach, aby osoba stosująca przemoc nie mogła ich łatwo sforsować

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem.
Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać Twoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić – zgłaszaj organom ścigania każdy akt przemocy i domagaj się ukarania sprawcy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Pomocne numery telefonu:

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 800 12 00 02, numer czynny całą dobę
• Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całą dobę Pomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37 czynny 10:00-16:00
• Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon- pt 8:00-20:00
• Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 czynny całą dobę
Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play)
AvonAlert aplikacja Fundacji Feminoteka i Avon
Twoja komenda aplikacja Policji
Alarm112 aplikacja MSWiA
Twój parasol aplikacja Policji