Obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 a zasiłek rodzinny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, uprzejmie informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższym w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku , oznacza to, że jeżeli za kwiecień br. osoby, utraciły dochód z ww. tytułu w marcu br. i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, po raz pierwszy otrzymają na wniosek odpowiednie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę bądź obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu tel. 62 78-47-023 lub email : gops@uglubnice.com.pl.